I. Definicje

§ 1
W niniejszym regulaminie sklepu universum-art.pro zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:
a. „Sprzedawca” – Universum Justyna Kubik z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Orkana 84 A, 58-307 Wałbrzych, NIP: 886-244-11-72, REGON: 812656440, adres e-mail: info@universum.pro,
b. „Sklep,Galeria” – internetowy Sklep Universum, który znajduje się na stronie internetowej http://www.universum-art.pro oraz podstronach,
c. „Klient” – każda osoba, która złożyła zamówienie oraz jest w trakcie składania zamówienia,
d. „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego, czyli osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

II. Postanowienia ogólne
§ 1
Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów zawierania przez Internet umów sprzedaży dzieł sztuki znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na jej odpowiednich podstronach.
§ 2
Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 661[1] Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.
§ 3
Ceny dzieł sztuki znajdujących się w asortymencie Galerii są wyrażone w złotych polskich oraz euro i zawierają podatek VAT. Sprzedawca może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen dzieł sztuki, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Klientami umowy sprzedaży poszczególnych dzieł sztuki.
Podane w Sklepie ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
§ 4
Zdjęcia i opisy dzieł sztuki oraz inne materiały znajdujące się na stronie głównej i podstronach Sklepu stanowią własność intelektualną Sprzedawcy lub dysponentów praw autorskich do utworów. Ich wykorzystywanie bez zgody Sprzedawcy lub dysponenta praw autorskich może stanowić naruszenie praw autorskich.
§ 5
Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić przez kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty e-mail.
§ 6
Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski, a także poza granicami Polski. Zamówienia zagraniczne są realizowane w oparciu o indywidualne ustalenia z Klientem przeprowadzone w drodze elektronicznej, obejmujące w szczególności wysokość kosztów wysyłki.
§ 7
Do korzystania ze Sklepu wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa. Do prawidłowego złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą do utrzymania procesu składania zamówienia, a także do utrzymania prawidłowego działania strony www oraz celów statystycznych. Możliwe jest następnie ich skasowanie poprzez odpowiednie opcje dostępne w przeglądarce internetowej lub za pomocą innego oprogramowania. Szczegółowe informacje odnośnie plików cookies zawarte są w postanowieniach VII Regulaminu.

III. Złożenie i przyjęcie zamówienia
§ 1
a. Sprzedaż dzieł sztuki odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Klienta. Klient ma możliwość złożenia zamówienia po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia, kontaktując się ze Sklepem za pośrednictwem poczty e-mail: info@universum.pro lub telefonicznie +48 731 201 021. Zamówienia można składać od poniedziałku do piątku od godz. 8.00- 16.00.
§ 2
1. W celu zawarcia umowy sprzedaży dzieła sztuki ze Sprzedawcą, Klient po wyborze dzieła sztuki winien kliknąć na pole dodaj do koszyka. Dzieła sztuki znajdujące się w koszyku nie są jeszcze zamówione i Klient ma możliwość dodania do koszyka kolejnych dzieł sztuki, usunięcia znajdujących się tam dzieł sztuki, a także rezygnacji ze składanego zamówienia.
2. Po dodaniu do koszyka wszystkich dzieł sztuki, jakie Klient chce zamówić, należy kliknąć przycisk „ZAMÓW”. Klient zostanie przeniesiony na stronę zawierającą podsumowanie koszyka.
3. Po weryfikacji koszyka należy kliknąć przycisk „Przejdź dalej”. Na tym etapie Klient wybiera adres dostawy oraz ma możliwość wskazania dodatkowych uwag do zamówienia. Zabronione jest zamieszczanie uwag o charakterze bezprawnym.
4. Następnie należy wybrać sposób dostawy i płatności, które są wskazane w paragrafie poniższym.
5. Wskazane w koszyku dzieła sztuki wraz z podaniem ich cen, oraz wybrany sposób dostawy i płatności wraz z ich kosztem, stanowią skierowane do Klienta przez Sprzedawcę ofertę zakupu tych dzieł sztuki. Klient z chwilą kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie” akceptuje ofertę Sprzedawcy, co skutkuje zawarciem umowy. Następnie, Sprzedawca wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem warunków zawartej umowy.

IV. Dostawa i płatności
§ 1
1. Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny. Dopuszczalną formą sposobu dostawy jest przesyłka kurierska .
2. Klient powinien dokonać płatności w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
3. Koszty związane z realizacją płatności i dostawą dzieła sztuki ponosi Klient. Koszt dostawy wynosi 40 zł, przy czym w razie zamówienia o wartości przekraczającej 3500 zł, koszt dostawy będzie obciążał Sprzedawcę. Koszt wysyłki dzieła sztuki za granicę jest ustalany indywidualnie. W tym celu, przed złożeniem zamówienia, należy skontaktować się z Galerią za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie.
4. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych licząc od daty wpłynięcia zapłaty na konto Galerii. W szczególnych przypadkach, jeżeli czas realizacji zamówienia okazałby się dłuższy niż 7 dni, Galeria kontaktuje się z Klientem, aby poinformować o opóźnieniu i jego przyczynie.
§ 2
Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi oraz certyfikat autentyczności.
§ 3
Sprzedawca zwraca uwagę, że Klient ma możliwość sprawdzenia stanu przesyłki, otwarcia jej i sprawdzenia kompletności zamówienia w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody.

V. Zwroty i reklamacje
§ 1
1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli przedmiotem umowy jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
5. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz do Sprzedawcy niezwłocznie w stanie nieuszkodzonym ,a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
8. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
9. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
§ 2
1. Sprzedawca informuje, że ma obowiązek dostarczyć przedmiot zamówienia wolny od wad.

2. Reklamacje można składać pisemnie na adres Sprzedawcy podany w postanowieniu § 1 lit. a lub mailowo na następujący adres e-mail: info@universum.pro bądź w inny sposób.
3. W reklamacji należy podać dane Klienta, oznaczenie zamówienia (tj. dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
4. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VI. Dane osobowe
§ 1
1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do skorzystania z powyższych usług oferowanych w Galerii. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.
2. Wszelkie dane osobowe, które Klient wprowadzi do formularza rejestracyjnego, lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawie z dnia 18.07. 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Począwszy od dnia 25.05.2018 r. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.
§ 2
1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Klientów innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
3. Sprzedawca informuje, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Galerii, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, operatorzy płatności, dostawcy usług kurierskich i pocztowych, biura rachunkowe, podmioty zajmujące się obsługą IT Galerii.
§ 3
1. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy.
2. Od dnia 25.05.2018 r. Klient będzie miał również prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Klient będzie miał prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
3. Od dnia 25.05.2018 r. Klient będzie miał również prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, w tym sprzeciwu dotyczącego przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego.
§ 4
1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji usług oferowanych za pośrednictwem Galerii oraz w celu marketingowym polegającym na promocji Sprzedawcy oraz jego usług.
2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest r. art. 6 ust. 1 lit. b, c lit. f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych usług oraz badanie opinii.
3. Sprzedawca na podstawie udzielonej przez Klienta dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podany adres e-mail informacji marketingowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Klienta. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.
§ 5
Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Klienta przez Sprzedawcę, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Sprzedawcy na rzecz Klienta. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Sprzedawcę lub wyrażenia przez Klienta sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail.
§ 6
Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
§ 7
1. Galeria korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Klienta w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Klienci z niego korzystają.
3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Klienta, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

VII. Pliki cookies
§ 1

1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Klienta (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wydawcy lub innych podmiotów.
2. Sprzedawca wykorzystuje zarówno pliki cookies wewnętrzne, czyli pochodzące z Galerii, jak i zewnętrzne, czyli pochodzące od innych niż Sprzedawca podmiotów.
3. Sprzedawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Klienta, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, dopasowywania treści Galerii do preferencji danego Klienta, marketingowych (w tym remarketingu internetowego) oraz zapewnienia prawidłowego działania Galerii, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.
§ 2
1. Sprzedawca informuje Klientów, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta.

2. Sprzedawca wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Klient.
3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
· Firefox: support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
· Opera: help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html
· Internet Explorer: windows.microsoft.com/pl-pl/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
· Chrome: support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl
§ 3
Sprzedawca informuje także Klientów, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Klienta może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi.

VIII. Zmiany regulaminu
§ 1

1. Sprzedawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
a. Wprowadzenia przez Sprzedawcę nowych usług, związanych z Galerią,
b. Zmian sposobów dostawy lub płatności,
c. Modyfikacji ścieżki zakupowej,
d. Zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
2. Zmiany Regulaminu nie dotyczą umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie nowej wersji Regulaminu.

IX. Postanowienia końcowe
§ 1

W trakcie korzystania z Galerii oraz korespondencji ze Sprzedawcą zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.
§ 2
Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.
§ 3
Regulamin jest dostępny w siedzibie Sprzedawcy oraz na stronie http://universum-art.pro/regulamin.

X. Warunki korzystania z bonu podarunkowego

Kupon rabatowy możesz zrealizować w naszej galerii   / sklepie online:  http://universum-art.pro/
Kupon tylko na zakup obrazów w formacji 75cm x 115cm.
Kupon rabatowy jest wielokrotnego użytku.
Jeden kupon można użyć składając wiele zamówień.
Kupon obejmuje wszystkie produkty widoczne online https://universum-art.pro/sklep/  razem z kosztami dostawy.
Kupon może być użyty przez dowolną osobę.

Kupon rabatowy nie podlega zwrotowi lub wymianie na gotówkę.

W przypadku zakupu towarów o niższej wartości niż wartość kuponu rabatowego różnica nie podlega zwrotowi, również nie ma możliwości późniejszego wykorzystania pozostałej kwoty.

W przypadku zakupu towarów o wyższej wartości niż wartość kuponu kupujący jest zobowiązany do dopłaty różnicy.
Zwrot towaru jest możliwy, jednak kwota zwracana jest w postaci kuponu.

Wymiana towaru jest możliwa, w przypadku wymiany na tańszy, różnica w kwocie nie jest zwracana (można dobrać inne produkty, tak by wartość była równa lub wyższa), w przypadku wymiany na droższy, kupujący jest zobowiązany do dopłaty różnicy

Sposób wykorzystania kuponu rabatowego:

1) Wchodzisz na stronę sklepu http://universum-art.pro/sklep/ i wrzucasz obraz do koszyka
2) Po wejściu do koszyka wyświetla Ci się możliwość użycia kodu rabatowego
3) Wpisujesz kod: kupon500
4) Cena zmniejsza Ci się o kwotę podaną na kuponie rabatowym